12/06/2015
12/06/2015

Cửa quyền sẽ bị đánh giá ‘không hoàn thành nhiệm vụ’

Cửa quyền sẽ bị đánh giá ‘không hoàn thành nhiệm vụ’. Theo nghị định hướng dẫn luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức quy định về nguyên tắc, tiêu chí, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm do Chính phủ vừa ban hành, cán bộ nhà nước bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ nếu để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất; hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoặc có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

Theo nghị định hướng dẫn luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức quy định về nguyên tắc, tiêu chí, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm do Chính phủ vừa ban hành, cán bộ nhà nước bị đánh giá là “không hoàn thành nhiệm vụ” nếu để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất; hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoặc có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

Cũng theo nghị định này, công chức bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ nếu có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật. Đối với viên chức, nếu có một trong các tiêu chí: hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu; vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật... thì bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nguyễn

Nguồn: Go.vn

 
loading...