13/10/2015
13/10/2015

Hà Nội tăng cường quản lý chất thải y tế

Hà Nội tăng cường quản lý chất thải y tế. Trong năm 2015, Sở Y tế Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác quản lý chất thải y tế, quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố bao gồm 38 bệnh viện và 31 trung tâm y tế, trung tâm chuyên khoa.

Trong năm 2015, Sở Y tế Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác quản lý chất thải y tế, quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố bao gồm 38 bệnh viện và 31 trung tâm y tế, trung tâm chuyên khoa.

Kết quả kiểm tra về chất thải rắn y tế, tất cả các đơn vị đã đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác thu gom quản lý chất thải y tế. Việc phân loại chất thải y tế được thực hiện ngay tại nơi phát sinh. Hiện nay việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo hai mô hình xử lý là xử lý tập trung (thuê các tổ chức, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân về xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định) và xử lý tại chỗ. Với chất thải thông thường, tất cả các đơn vị được kiểm tra đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với đơn vị được cấp phép.
Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đồng thời tích cực kiểm tra, giám sát hỗ trợ tại các cơ sở y tế để chấn chỉnh những tồn tại và chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi không thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất thải y tế, quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động tại đơn vị.

L.C

Nguồn: Go.vn

 
loading...