12/08/2017
12/08/2017

Nông dân trồng tulip nhàn tênh nhờ cỗ máy khổng lồ

Hàng mẫu ruộng tullip ở Hà Lan được làm đất, gieo trồng, tưới bón, phòng sâu bệnh, thu hoạch mà không cần đến sức người.
 
loading...